Публикације-Архитектура

Савремени приступи архитектонском пројектовању простора јавне намене

Аутори:

Ивана Мишкељин
Јелена Атанацковић Јеличић

Издавач:

ФТН, Нови Сад 2018

Савремени приступи архитектонском пројектовању простора јавне намене

Уџбеник Савремени приступи архитектонском пројектовању простора јавне намене писан је за потребе студената који похађају предмете Синтезни пројекат, у оквиру основних студија, као и предмете Пројектовање ентеријера, Пројектовање ентеријера 3 и Стилови у ентеријеру, у оквиру мастер студија на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. У тексту су приказани архитектонски пројекти као одговори на различите, појединачне пројектантске задатке и изазове. Сваки од пројеката се заснива на приступу који је истражен у ту сврху (за сваки задатак посебно). Прецизније , приступ представља истраживање логике решавања конкретног пројектантског задатка. Ово подразумева процес изградње специфичног предмета истраживања за сваки пројекат, заснованог на анализи јединственог сета информација и концептуалном размишљању у њиховој обради. На овај начин, изградња предмета истраживања представља рад на производњи концепта за пројекат. Следећи корак представља истраживање архитектонске артикулације за одређену концептуалну мисаону конструкцију. Приступи су обједињени у тежњи ка идеји о стварању архитектуре кроз преиспитивање њених односа са друштвеном и материјалном стварношћу. У уводном поглављу је описан теоријски оквир као заједничка основа за све приступе архитектонског пројектовања простора јавне намене. Поред тога, код анализе појединачних архитектонских пројеката описана је и специфична теоријска подлога на коју се он ослања.

Прожимањем архитектонске теорије и праксе и стварањем нових веза између архитектуре, визуелних уметности и информационих технологија формирана је мултидисциплинарна платформа из које су произашли архитектонски радови приказани у уџбенику. У том смислу, књига тежи да прикаже различите процесе, теме и токове мишљења који се развијају више од десет година, и у којима учествују, поред архитеката као аутора архитектонских радова, и велики број сараданика и консултаната из различитих дисциплина.

Као чланови ауторских тимова радова приказаних у уџбенику, тежили смо да прикажемо процесе пројектовања појединачних архитектонских објеката, али и развој одређених тема и процеса који су истраживани у протеклој деценији. Намера нам није била да прикажемо свеобухватни преглед свих постојећих приступа формирању архитектонског дела, нити би такав задатак био лак, ако је уопште и могућ. На наредним страницама приказани су приступи са којима је наведени ауторски тим експериментисао у протеклој деценији и резултати до којих су у овом истраживању долазили.

У том смислу, желимо да се захвалимо нашем тиму колега и пријатеља из Кабинета 505: др Игор Марашу, др Марку Тодорову, Дејану Ецету, Радомиру Којићу, Миленку Радовићу, Саши Медић, Јелени Деспотовић, Саши Ткаченку, као и ширем саставу кабинета, нашим драгим пријатељима и сарадницима Тихомиру Јањушевићу и Станиславу Гргићу. Велику захвалност дугујемо студентима основних и мастер студија Департмана за архитектуру, са којима смо водили корисне дијалоге у протеклој деценији.

Коначно, неизмерну захвалност дугујемо и нашим рецензентима др Радивоју Динуловићу, др Романи Бошковић и др Верици Крстић, чије су велико искуство, ерудиција и академска посвећеност учинили да овај уџбеник добије коначни облик.

Аутори

Изводи из рецензије (резиме)

Др Радивоје Динуловић, редовни професор

Ивана Мишкељин и Јелена Атанацковић Јеличић у свом делу под насловом Савремени приступи архитектонском пројектовању простора јавне намене приказују и критички посматрају низ примера из сопствене пројектантске праксе, излажући их упоредно, са тежиштем на плуралитету контекстуалних оквира, приступа, концепата и кретаивних средстава. Сматрам ово дело изутетно значајним за студенте архитектуре.

Др Романа Бошковић-Живановић, ванредни профессор

Аутори уџбеника кроз активно присуство на међународној архитектонској сцени и сопствену пројектантску праксу, систематично и студиозно представљају читаоцима процесе пројектовања различитих простора јавне намене и приступе формирању архитектонског дела, у времену комплексности које је означено као плурализам идеја и политеизам лепота. Посебну вредност ове публикације чини њена јасна структура и одабир примера у коме пројектовање обухвата изградњу предмета истраживања за сваки пројекат посебно. Сваки од изабраних пројеката јесте комплексан, међузавистан али и отворен систем различитих теорија, тумачења, идеја и веза са другим дисциплинама. Овакви експериментални приступи студентима отварају ново, проширено поље пројектовање архитектонског дела али и подстичу на сопствено, критичко промишљање, што је необично важно у свету у коме живимо. Због свега наведеног, са изузетним задовољством, предлажем публиковање овог уџбеника.

Dr Verica Krstić, docent

Udžbenik „Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene“, autora dr Ivane Miškeljin i dr Jelene Atanacković Jeličić, pisan je za studente osnovnih studija i master akademskih studija na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerzeta u Novom Sadu. Publikacija predstavlja ozbiljan poduhvat usmeren ka evaluaciji i kritičkoj interpretaciji sopstvene projektantske prakse čija elaboracija predstavlja materijal od neprocenjivog značaja kako za studente osnovnih studija koji se tek susreću sa različitim metodologijama arhitektonskog projektovanja, tako i za studente master studija od kojih se očekuje kritičko promišljanje i kritička praksa. Raspon teksta je sveobuhvatan i podsticajan, upotpunjen je prikazom konkretnih projekata, što ovoj publikaciji daje poseban kvalitet. Aktuelnost obrađenih tema dodatno je uticala na pozitivnu recenziju, pa bih, stoga, sa zadovoljstvom Izdavaču preporučila publikovanje ovog udžbenika.