Преглед – архитектура

Фотографија: Наставни блок ФТН, Предраг Узелац, 2020.

Преглед

Студијски програм Архитектура

Департман за архитектуру и урбанизам на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду има модеран и отворен школски план и програм наставе, у јединству теорије и праксе,  али и локалних утицаја и светских трендова. Област архитектуре на Департману посматрана је као трансдисциплинарно поље, са доминантним утицајима уметности и технологије у савременом друштвеном  контексту.

Од школске 2005/2006. године студије су усклађене са Болоњском декларацијом, тако да су сада сви предмети једносеместрални, а студирање је организовано по моделу 4+1+3. Студијски програми Департмана за архитектуру и урбанизам су акредитовани 2007. године као први из области архитектуре у Србији.

Основни циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно конзистентног и употребљивог знања из области архитектуре и урбанизма које може да примени у пракси и константно надграђује. Наставним планом су предвиђени различити курсеви – од основних дисциплина, преко архитектонског и урбанистичког пројектовања, пејзажне архитектуре, унутрашње архитектуре и дизајна, очувања градитељског наслеђа, до курсева који се баве специфичнијим темама.

У оквиру Департмана за архитектуру и урбанизам, настава се изводи на свим нивоима академских студија.

Основне академске студије трају четири године и после одбрањеног дипломског рада студенти стичу звање дипломираног инжењера архитектуре и 240 ЕСПБ. Студенти стичу компетенције које им омогућавају коришћење стручне литературе, способност критичког мишљења, способност анализе проблема, синтезе решења и решавања реалних проблема са којима се сусрећу у пракси, као и наставак школовања уколико се за то определе.

Мастер академске студије омогућавају студентима даље усавршавање кроз једногодишње студије на шест модула:

Архитектонско пројектовање
Урбанистичко пројектовање и феномени савременог града
Дизајн ентеријера
Енергетска ефикасност у архитектонским објектима
Дигитални дизајн и фабрикација
Архитектонска визуализација и симулације

Студенти стичу компетенције и академске вештине, које укључују развој креативних способности и критичког мишљења, развијање склоности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за самостално обављање професије. Након десетог семестра и одбрањеног мастер рада стиче се диплома мастер инжењера архитектуре.

Докторске академске студије трају три године. Студенти стичу компетенције за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад, критичко процењивање других и вођење оригиналних научних истраживања која омогућавају развој нових технологија и доприносе општем развоју друштва.