Архитектура - Основне академске студије

Основне информације:
Ниво студија
Основне академске студије

Звање које се стиче
Дипломирани инжењер архитектуре (Дипл. инж. арх.)

Образовно поље
Техничко-технолошке науке

Научно-стручне области
Архитектура

Трајање (год/сем)
4 / 8

Укупан број ЕСПБ бодова
240

Основне академске студије Архитектура трају четири године и вреде најмање 240 ЕСПБ. После одбрањеног дипломског рада студенти стичу звање дипломираног инжењера архитектуре. Студенти стичу компетенције потребне за решавање реалних проблема из праксе, способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења, као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Свршени студенти Архитектуре су способни да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свог истраживачког рада, односно графичким средствима конкретизују и представе свој пројектантски рад. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија као и на оспособљавању студената да користе најновије програмске пакете за потребе пројектовања и графичке презентације. Студенти су оспособљени да конципирају пројекте на основу задатог програма, раде на њиховој разради, координирају рад осталих укључених у процес, организују рад пројектантског тима, припреме документацију за грађење, надгледају или управљају процесом саме изградње. Током школовања студент стиче способност да самостално решава пројектантске задатке, ради на могућим решењима и да одговорно донесе одлуке о примени финалног решења, јасно расуђујући о свим његовим квалитетима. Студенти стичу компетенције које им омогућавају коришћење стручне литературе, способност критичког мишљења, способност анализе проблема, синтезе решења и решавања реалних проблема са којима се сусрећу у пракси, као и наставак школовања уколико се за то определе.

План студијског програма:
Предмет

Пре.

Ауд.

ДОН

Ост.

ЕСПБ

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика

3

2

0

1.00

6

Нацртна геометрија 1

2

2

0

0.00

4

Конструкције, материјали и грађење

3

0

0

1.00

4

Елементи и склопови зграда 1

3

3

0

0.00

6

Архитектонска анализа, функције и типологија 1

2

2

0

1.00

5

Увод у архитектонски дизајн 1

1

3

0

1.00

5

Година: 1, Семестар: Летњи

Нацртна геометрија 2

2

2

0

0.00

4

Елементи и склопови зграда 2

3

1

0

2.00

6

Архитектонска анализа, функције и типологија 2

2

2

0

1.00

5

Социологија и економија грађене средине

4

0

0

0.00

4

Увод у историју архитектуре

2

0

0

0.00

2

Увод у архитектонски дизајн 2

1

2

0

1.00

3

Изборна позиција 1

1

2

2

0.00

6

Година: 2, Семестар: Зимски

Урбана/рурална анализа и морфологија 1

2

3

0

0.00

5

Архитектонске технологије 1

2

2

0

0.00

4

Становање 1

2

3

0

1.00

6

Архитектура и град средњег века

2

0

0

0.00

3

Механика

2

2

0

0.00

4

Изборна позиција 2

1

0

2

0.00

4

Изборна позиција 3

1

2

0

0.00

4

Година: 2, Семестар: Летњи

Архитектонске технологије 2

3

2

0

1.00

5

Архитектонска физика

2

0

1

1.00

4

Архитектура и град новог доба

2

0

0

0.00

2

Отпорност материјала

2

2

0

1.00

5

Урбана/рурална анализа и морфологија 2

2

2

0

1.00

5

Становање 2

2

4

0

0.00

6

Историја уметности и културе 1

2

0

0

0.00

3

Година: 3, Семестар: Зимски

Теорија конструкција и конструкцијски системи

4

2

0

2.00

6

Урбанистичко пројектовање 1

1

3

0

1.00

5

Архитектонско пројектовање 1

1

4

0

0.00

5

Историја уметности и културе 2

2

0

0

0.00

2

Екологија грађене средине

2

0

0

1.00

3

Пројектовање ентеријера 1

1

3

0

0.00

5

Изборна позиција 4

1-2

0-2

0-1

0.00

4

Година: 3, Семестар: Летњи

Развој регионалне архитектуре

2

0

0

0.00

3

Носеће конструкције 1

2

2

0

0.00

4

Архитектонско пројектовање 2

2

2

0

2.00

5

Урбанистичко пројектовање 2

2

3

0

1.00

5

Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру, убанизам и дизајн

2

3

0

1.00

6

Изборни предмет 1 – Архитектура и урбанизам

2

0

0

0.00

2

Изборна позиција 5

1-2

0-3

0-3

0.00

5

Година: 4, Семестар: Зимски

Савремена архитектура 1

4

0

0

0.00

4

Урбанистичко пројектовање 3

1

3

0

1.00

5

Носеће конструкције 2

1

1

0

0.00

2

Архитектонско пројектовање 3

1

4

0

1.00

5

Градитељско наслеђе/обнова и заштита 1

2

2

0

0.00

4

Стручна пракса

0

0

0

3.00

3

Изборни предмет 2 – Архитектура и урбанизам

2

0

0

0.00

2

Изборна позиција 6

1

0-2

0-2

1.00

5

Година: 4, Семестар: Летњи

Градитељско наслеђе/обнова и заштита 2

2

2

0

1.00

4

Управљање пројектима и грађењем 1

1

1

0

0.00

2

Синтезни пројекат

2

3

0

1.00

5

Пројектовање ентеријера 2

1

2

0

0.00

3

Изборна позиција 7

1

0-1

0-1

1.00

4

Изборна позиција 8

1-3

0-2

0

1.00

5

Дипломски рад

0

0

0

4.00

7

Детаљне информације о студијском програму можете видети на званицном сајту факултета.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap