Мастер академске студије – планирање и управјање

Планирање и управљање регионалним развојем

Мастер академске студије

Назив студијског програма: Планирање и управљање регионалним развојем

Врста студија: Мастер академске студије

Стручни назив: Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја

Кандидат да би се уписао мора да има завршене четворогодишње основне академске студије које су вредноване са најмање 240 ЕСПБ. Процедуре пријављивања, рангирања и уписа пријављених кандидата, дефинисане су Правилником о упису студената на студијске програме усвојеним на нивоу Факултета техничких наука.

Структура студијског програма у трајању од једне године (два семестра) обухвата 5 обавезних и 10 изборних једносеместралних предмета, подељених у 3 изборне позиције – две изборне позиције са 2, односно 4 изборна предмета у првом семестру и једна изборна позиција са 4 изборна предмета у другом семестру, од којих се бира по један предмет из сваке изборне позиције. Стручна пракса се ради у оба семестра, док се у другом семестру спроводи студијски истраживачки рад, и писање и одбрана мастер тезе. Сви предмети су класификовани у следеће групе: теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни предмети.

 

Обавезни предмети:

 

Одрживи регионални развој и политике Европске уније
Партиципативни процеси у урбаном и регионалном планирању
Економски и друштвени аспекти регионалног развоја
Савремене теорије, методе и технологије у урбаном планирању
Градови у транзицији – културолошки, друштвени и просторни аспекти

Кроз изборне предмете студентима је омогућено да развију своје афинитете усмеравајући се на изучавању неке од понуђених области.

 

Изборни предмети:

 

Стратешко управљање у урбаном и регионалном планирању
Метрополитенски региони – развој и стратегије
Стратешко управљање пројектима
Еко – маркетинг
Стратешко предузетништво
Менаџент корпоративних комуникација
Туризам као перспектива регионалног развоја
Планирање и одрживи развој предела
Репрезентација ширег просторног окружења
Културно наслеђе у функцији урбаног и регионалног развоја

 

Садржај сваког предмета је сачињен тако да студентима пружа могућност да конкретизују проблематику на специфичностима које има поједина област. Оквирни садржај и тип сваког предмета дати су у Курикулуму студијског програма.

Настава се реализује активним и интерактивним методама и укључује: предавања, вежбе, менторски рад, самостални рад студената, стручну праксу, семинарске радове и консултације. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво уз наглашене напоре за успостављање дискусије између наставног кадра и студената, као и уз неопходна објашњења која доприносе бољем разумевању предметне материје. Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важаћих студијских програма Универзитета у Новом Саду. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и када сакупи најмање 60 ЕСПБ (положи све предвиђене испите и одбрани завршни – мастер рад).

Руководилац студијског програма | Мастер академске студије
др Милица Врачарић
Ванредни професор

Контакт:
+ 381 21  485-2466
kostresm@uns.ac.rs

mv

Детаљне информације о мастер академским студијама Планирање и управљање регионалним развојем можете преузети овде:

МАС_Планирање и управљање регионалним развојем.pdf

 


 

Информације о мастер академским студијама Планирање и управљање регионалним развојем  су доступне на страници Факултета техничких наука:

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1466397686/arhitektura