Мастер академске студије – дигитални дизајн

String Art, др Марко Јовановиц, Марко Вучић, др Бојан Тепавчевић, др Мирко Раковић, др Јовица Тасевски 2019.
Сарадници: Milana Mitrović, Tatjana Prčić

Мастер академске студије

Назив овог студијског програма мастер академских студија је Дигиталне технике дизајн и продукција у архитектури. Завршетком студија студент стиче академски назив: мастер инжењер архитектуре (маст. инж. арх.).
Исход процеса учења на овом нивоу студија је знање које студентима омогућава да проблеме и задатке из области архитектуре надограде кроз рад са специјализованим софтверским алатима, техникама програмирања, моделовања и визуализације у области архитектуре, коришћење стручне литературе, примену знања при решавању конкретних проблема у струци или наставак студија на докторским академским студијама (уколико се за то определе). Кандидат да би се уписао мора да има завршен први ниво академских студија (основне академске студије), из области архитектуре (техничко-технолошке науке), које су вредноване са најмање 240 ЕСПБ.
Студијски програм мастер академских студија Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури траје једну годину и вреднује се са 60 ЕСПБ. Овим студијским програмом обухваћени су обавезни и изборни предмети, стручна пракса и мастер рад. У оквиру програма постоје три обавезна предмета и три изборне позиције у којима студенти бирају предмете у зависности од личних афинитета. Оквирни садржај и тип сваког предмета дати су у Курикулуму студијског програма, односно у табелама спецификације предмета. Студијски програм сваког предмета је сачињен тако да студентима пружа могућност да конкретизују проблематику на специфичностима које има поједина област дигиталних технологија у областима архитектуре.
Предмети на овом студијском програму су једносеместрални и при томе доносе одговарајући број ЕСПБ бодова. Стандардима је утврђено да један ЕСПБ бод одговара приближно 30 сати активности студента (предавања, вежбе, припрема за полагање испита). Студентске обавезе на вежбама могу обухватити и израду семинарских и домаћих радова, пројектних задатака, семестралних и графичких радова при чему се свака активност студената током наставног процеса прати и вреднује према Правилнику о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања предиспитних обавеза и начину провере знања студената који је усвојен на нивоу Факултета. Приликом уписа сваком студенту одређује се саветник који га усмерава, сходно интересовањима студента, и то које предмете са изборних позиција да одабере, где да одради стручну праксу, и коју тему мастер рада да одабере. Предлог који заједнички саставе студент и његов саветник усваја Комисија за квалитет студијског програма. Саветник током школовања на Факултету прати рад и напредовање студента који му је додељен. Настава се изводи кроз предавања и вежбе. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво уз неопходна објашњења која доприносе бољем разумевању предметне материје. На вежбама, које прате предавања, се решавају конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Такође се дају и додатна објашњења градива које је презентовано на предавањима.
Студијским програмом је предвиђено да студенти, према својим афинитетима током школовања обаве обавезну стручна праксу у архитектонским бироима. Настава се одвија у амфитеатру, рачунарским лабораторијама и учионицама-радионицама у којима се израђују или излажу макете. Настава се реализује активном и интерактивним методама и укључује: предавања, вежбе, менторски рад, самостални рад студената, рад у студентским групама, стручну праксу, семинарске радове и консултације.

Више информација можете пронаћи на страници: Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури 

Руководилац студијског програма | Мастер академске студије
др Бојан Тепавчевић
Ванредни професор

Контакт:
+ 381 21  485-2421
tepavcevicb@uns.ac.rs

bt

Детаљне информације о мастер академским студијама  Дигиталне технике дизајн и продукција у архитектури можете преузети овде:

МАС_Дигиталне технике дизајн и продукција у архитектури.pdf


Информације о мастер академским студијама  Дигиталне технике дизајн и продукција у архитектури су доступне на страници  Факултета техничких наука:

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1466397686/arhitektura