Publikacije-Arhitektura

Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene

Autori:

Ivana Miškeljin
Jelena Atanacković Jeličić

Izdavač:

FTN, Novi Sad 2018

Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene

Udžbenik Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene pisan je za potrebe studenata koji pohađaju predmete Sintezni projekat, u okviru osnovnih studija, kao i predmete Projektovanje enterijera, Projektovanje enterijera 3 i Stilovi u enterijeru, u okviru master studija na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U tekstu su prikazani arhitektonski projekti kao odgovori na različite, pojedinačne projektantske zadatke i izazove. Svaki od projekata se zasniva na pristupu koji je istražen u tu svrhu (za svaki zadatak posebno). Preciznije , pristup predstavlja istraživanje logike rešavanja konkretnog projektantskog zadatka. Ovo podrazumeva proces izgradnje specifičnog predmeta istraživanja za svaki projekat, zasnovanog na analizi jedinstvenog seta informacija i konceptualnom razmišljanju u njihovoj obradi. Na ovaj način, izgradnja predmeta istraživanja predstavlja rad na proizvodnji koncepta za projekat. Sledeći korak predstavlja istraživanje arhitektonske artikulacije za određenu konceptualnu misaonu konstrukciju. Pristupi su objedinjeni u težnji ka ideji o stvaranju arhitekture kroz preispitivanje njenih odnosa sa društvenom i materijalnom stvarnošću. U uvodnom poglavlju je opisan teorijski okvir kao zajednička osnova za sve pristupe arhitektonskog projektovanja prostora javne namene. Pored toga, kod analize pojedinačnih arhitektonskih projekata opisana je i specifična teorijska podloga na koju se on oslanja.

Prožimanjem arhitektonske teorije i prakse i stvaranjem novih veza između arhitekture, vizuelnih umetnosti i informacionih tehnologija formirana je multidisciplinarna platforma iz koje su proizašli arhitektonski radovi prikazani u udžbeniku. U tom smislu, knjiga teži da prikaže različite procese, teme i tokove mišljenja koji se razvijaju više od deset godina, i u kojima učestvuju, pored arhitekata kao autora arhitektonskih radova, i veliki broj saradanika i konsultanata iz različitih disciplina.

Kao članovi autorskih timova radova prikazanih u udžbeniku, težili smo da prikažemo procese projektovanja pojedinačnih arhitektonskih objekata, ali i razvoj određenih tema i procesa koji su istraživani u protekloj deceniji. Namera nam nije bila da prikažemo sveobuhvatni pregled svih postojećih pristupa formiranju arhitektonskog dela, niti bi takav zadatak bio lak, ako je uopšte i moguć. Na narednim stranicama prikazani su pristupi sa kojima je navedeni autorski tim eksperimentisao u protekloj deceniji i rezultati do kojih su u ovom istraživanju dolazili.

U tom smislu, želimo da se zahvalimo našem timu kolega i prijatelja iz Kabineta 505: dr Igor Marašu, dr Marku Todorovu, Dejanu Ecetu, Radomiru Kojiću, Milenku Radoviću, Saši Medić, Jeleni Despotović, Saši Tkačenku, kao i širem sastavu kabineta, našim dragim prijateljima i saradnicima Tihomiru Janjuševiću i Stanislavu Grgiću. Veliku zahvalnost dugujemo studentima osnovnih i master studija Departmana za arhitekturu, sa kojima smo vodili korisne dijaloge u protekloj deceniji.

Konačno, neizmernu zahvalnost dugujemo i našim recenzentima dr Radivoju Dinuloviću, dr Romani Bošković i dr Verici Krstić, čije su veliko iskustvo, erudicija i akademska posvećenost učinili da ovaj udžbenik dobije konačni oblik.

Autori

Izvodi iz recenzije (rezime)

Dr Radivoje Dinulović, redovni profesor

Ivana Miškeljin i Jelena Atanacković Jeličić u svom delu pod naslovom Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene prikazuju i kritički posmatraju niz primera iz sopstvene projektantske prakse, izlažući ih uporedno, sa težištem na pluralitetu kontekstualnih okvira, pristupa, koncepata i kretaivnih sredstava. Smatram ovo delo izutetno značajnim za studente arhitekture.

Dr Romana Bošković-Živanović, vanredni professor

Autori udžbenika kroz aktivno prisustvo na međunarodnoj arhitektonskoj sceni i sopstvenu projektantsku praksu, sistematično i studiozno predstavljaju čitaocima procese projektovanja različitih prostora javne namene i pristupe formiranju arhitektonskog dela, u vremenu kompleksnosti koje je označeno kao pluralizam ideja i politeizam lepota. Posebnu vrednost ove publikacije čini njena jasna struktura i odabir primera u kome projektovanje obuhvata izgradnju predmeta istraživanja za svaki projekat posebno. Svaki od izabranih projekata jeste kompleksan, međuzavistan ali i otvoren sistem različitih teorija, tumačenja, ideja i veza sa drugim disciplinama. Ovakvi eksperimentalni pristupi studentima otvaraju novo, prošireno polje projektovanje arhitektonskog dela ali i podstiču na sopstveno, kritičko promišljanje, što je neobično važno u svetu u kome živimo. Zbog svega navedenog, sa izuzetnim zadovoljstvom, predlažem publikovanje ovog udžbenika.

Dr Verica Krstić, docent

Udžbenik „Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene“, autora dr Ivane Miškeljin i dr Jelene Atanacković Jeličić, pisan je za studente osnovnih studija i master akademskih studija na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerzeta u Novom Sadu. Publikacija predstavlja ozbiljan poduhvat usmeren ka evaluaciji i kritičkoj interpretaciji sopstvene projektantske prakse čija elaboracija predstavlja materijal od neprocenjivog značaja kako za studente osnovnih studija koji se tek susreću sa različitim metodologijama arhitektonskog projektovanja, tako i za studente master studija od kojih se očekuje kritičko promišljanje i kritička praksa. Raspon teksta je sveobuhvatan i podsticajan, upotpunjen je prikazom konkretnih projekata, što ovoj publikaciji daje poseban kvalitet. Aktuelnost obrađenih tema dodatno je uticala na pozitivnu recenziju, pa bih, stoga, sa zadovoljstvom Izdavaču preporučila publikovanje ovog udžbenika.