O DEPARTMANU

AND TONIGHT, I SEE TOMORROW, Kabinet505/Strategies&Objects, 2018..

O nama

Departman za arhitekturu i urbanizam

Današnji Departman za arhitekturu i urbanizam osnovan je 1996. godine i to kao smer Arhitektura u okviru tadašnjeg Građevinskog odseka, a pod rukovodstvom idejnog tvorca prvog studijskog programa arhitekture u okviru Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Ranka Radovića.

Od tada se ideja o izučavanju složene oblasti Arhitekture, kao interdisciplinarnog polja između tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih nauka i umetnosti, kontinualno razvijala sve do danas. Nastava se odvija u okviru dva studijska programa osnovnih akademskih studija (Arhitektura i Scenska arhitektura, tehnika i dizajn), pet studijskih programa master akademskih studija (Arhitektura, Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi, Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem, Scenska arhitektura i dizajn, Scenska arhitektura i tehnika), dva programa doktorskih akademskih studija – naučnih (Arhitektura), i umetničkih (Scenski dizajn).

Nastavni, naučni, stručni i umetnički rad Departmana organizovan je u okviru četiri Katedre (Katedra za arhitekturu i urbanizam, Katedra za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, Katedra za umetnost i Katedra za scenski dizajn), Odseka za umetnost i dizajn koji je osnovan 2017. godine, kao i tri centra (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, Centar za digitalni dizajn i Centar za savremenu arhitekturu i urbanizam).

Delatnosti Departmana za arhitekturu i urbanizam se mogu svrstati u tri osnovne kategorije: nastavnu, istraživačku (naučnu i umetničku, kao i interdisciplinarnu i transdisciplinarnu), kao i aktivnosti vezane za direktne intervencije i praktičnu primenu znanja i iskustva u kontekstu savremene svakodnevnice.

Rezultati u sva tri domena koji su prepoznati od sličnih institucija u evropskom, ali i globalnom akademskom prostoru glavno su dostignuće, ali i stalni cilj zaposlenih na Departmanu za arhitekturu i urbanizam.