Master akademske studije – digitalni dizajn

String Art, dr Marko Jovanovic, Marko Vučić, dr Bojan Tepavčević, dr Mirko Raković, dr Jovica Tasevski 2019.
Saradnici: Milana Mitrović, Tatjana Prčić

Master akademske studije

Naziv ovog studijskog programa master akademskih studija je Digitalne tehnike dizajn i produkcija u arhitekturi. Završetkom studija student stiče akademski naziv: master inženjer arhitekture (mast. inž. arh.).
Ishod procesa učenja na ovom nivou studija je znanje koje studentima omogućava da probleme i zadatke iz oblasti arhitekture nadograde kroz rad sa specijalizovanim softverskim alatima, tehnikama programiranja, modelovanja i vizualizacije u oblasti arhitekture, korišćenje stručne literature, primenu znanja pri rešavanju konkretnih problema u struci ili nastavak studija na doktorskim akademskim studijama (ukoliko se za to opredele). Kandidat da bi se upisao mora da ima završen prvi nivo akademskih studija (osnovne akademske studije), iz oblasti arhitekture (tehničko-tehnološke nauke), koje su vrednovane sa najmanje 240 ESPB.
Studijski program master akademskih studija Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi traje jednu godinu i vrednuje se sa 60 ESPB. Ovim studijskim programom obuhvaćeni su obavezni i izborni predmeti, stručna praksa i master rad. U okviru programa postoje tri obavezna predmeta i tri izborne pozicije u kojima studenti biraju predmete u zavisnosti od ličnih afiniteta. Okvirni sadržaj i tip svakog predmeta dati su u Kurikulumu studijskog programa, odnosno u tabelama specifikacije predmeta. Studijski program svakog predmeta je sačinjen tako da studentima pruža mogućnost da konkretizuju problematiku na specifičnostima koje ima pojedina oblast digitalnih tehnologija u oblastima arhitekture.
Predmeti na ovom studijskom programu su jednosemestralni i pri tome donose odgovarajući broj ESPB bodova. Standardima je utvrđeno da jedan ESPB bod odgovara približno 30 sati aktivnosti studenta (predavanja, vežbe, priprema za polaganje ispita). Studentske obaveze na vežbama mogu obuhvatiti i izradu seminarskih i domaćih radova, projektnih zadataka, semestralnih i grafičkih radova pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema Pravilniku o izvođenju nastave, metodologiji dodele ESPB bodova, osnovama vrednovanja predispitnih obaveza i načinu provere znanja studenata koji je usvojen na nivou Fakulteta. Prilikom upisa svakom studentu određuje se savetnik koji ga usmerava, shodno interesovanjima studenta, i to koje predmete sa izbornih pozicija da odabere, gde da odradi stručnu praksu, i koju temu master rada da odabere. Predlog koji zajednički sastave student i njegov savetnik usvaja Komisija za kvalitet studijskog programa. Savetnik tokom školovanja na Fakultetu prati rad i napredovanje studenta koji mu je dodeljen. Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Takođe se daju i dodatna objašnjenja gradiva koje je prezentovano na predavanjima.
Studijskim programom je predviđeno da studenti, prema svojim afinitetima tokom školovanja obave obaveznu stručna praksu u arhitektonskim biroima. Nastava se odvija u amfiteatru, računarskim laboratorijama i učionicama-radionicama u kojima se izrađuju ili izlažu makete. Nastava se realizuje aktivnom i interaktivnim metodama i uključuje: predavanja, vežbe, mentorski rad, samostalni rad studenata, rad u studentskim grupama, stručnu praksu, seminarske radove i konsultacije.

Više informacija možete pronaći na stranici: Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi 

Rukovodilac studijskog programa | Master akademske studije
dr Bojan Tepavčević
Vanredni profesor

Kontakt:
+ 381 21  485-2421
tepavcevicb@uns.ac.rs

bt

Detaljne informacije o master akademskim studijama  Digitalne tehnike dizajn i produkcija u arhitekturi možete preuzeti ovde:

MAS_Digitalne tehnike dizajn i produkcija u arhitekturi.pdf


Informacije o master akademskim studijama  Digitalne tehnike dizajn i produkcija u arhitekturi su dostupne na stranici  Fakulteta tehničkih nauka:

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1466397686/arhitektura