DG Izložba “Fabrika scenskih prostora”

FABRIKA SCENSKIH PROSTORA:

OMLADINSKI KULTURNI DISTRIKT

21. mart – 21. april 2021.

FABRIKA SCENSKIH PROSTORA: OMLADINSKI KULTURNI DISTRIKT

Katalog izložbe

Digitalna galerija Departmana za arhitekturu i urbanizam
Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i
Digitalna galerija 505

21. mart – 21. april 2021.

FACTORY OF PERFORMING SPACES: YOUTH CULTURAL DISTRICT

Exhibition catalogue

Digital gallery – Website of the Department of Architecture and Urban Planning,
Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad and
Digital gallery of Kabinet 505

March 21 – April 21, 2021

ISBN 978-86-6022-314-4

UVOD / INTRODUCTION:

dr Radivoje Dinulović
redovni profesor, Odsek za umetnost i dizajn, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

dr Darko Polić
arhitekta-planer, Zavod za urbanizam Novi Sad, Srbija
PhD, Architect-Planner, Town Planning Institute of Novi Sad, Serbia

UREDNICI / EDITORS:

dr Jelena Atanacković Jeličić
redovni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Full Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

dr Radivoje Dinulović
redovni profesor, Odsek za umetnost i dizajn, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

dr um. Tatjana Dadić Dinulović
redovni profesor, Odsek za umetnost i dizajn, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

KUSTOS I POSTAVKA IZLOŽBE / EXHIBITION CURATOR AND EXHIBITION DESIGN:

dr Dejan Ecet
docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

RECENZIJE / REVIEWS:

dr Milena Krklješ
vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

dr Saša Medić
docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

SELEKCIONI ODBOR / SELECTION COMMITTEE:

Besfort Idrizi
docent, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, Severna Makedonija
Assistant Professor, Faculty of Dramatic Arts, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia

dr um. Marina Radulj
docent, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
PhD, Assistant Professor, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Tihomir Janjušević
arhitekta, Cirih, Švajcarska
architect, Zurich, Switzerland

dr Milena Krklješ
vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

Loreta Gudelj Barać
istoričar umetnosti, Zagreb, Hrvatska
art historian, Zagreb, Croatia

GRAFIČKI DIZAJN KATALOGA / CATALOGUE DESIGN:

dr Ivana Miškeljin
vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

PREVOD UVODNIH STRANICA / TRANSLATION OF THE INTRODUCTION:

dr Vesna Bogdanović
vanredni profesor, Departman za opšte discipline u tehnici, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Associate Professor, Department of Fundamentals Sciences, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

dr um. Tatjana Dadić Dinulović
redovni profesor, Odsek za umetnost i dizajn, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

IZDAVAČ / PUBLISHER:

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

ELEKTRONSKI IZVOR / ONLINE CATALOGUE

ORGANIZACIJA IZLOŽBE / ORGANIZATION:

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad and
Digital gallery of Kabinet 505

AUTORSKI TIM / AUTHORS:

Radivoje Dinulović
Aleksandra Pešterac
Slađana Milićević
Igor Maraš
Vladimir Ilić
Romana Bošković Živanović
Ivana Miškeljin
Marko Todorov
Jelena Atanacković Jeličić
Dejan Ecet
Vladimir Savić
Dragana Pilipović
Aleksandra Rakić

Ovde možete preuzeti katalog izložbe u PDF formatu:

FABRIKA SCENSKIH PROSTORA:
OMLADINSKI KULTURNI DISTRIKT.pdf