Doktorske akademske studije – arhitektura

Arhitektura

Doktorske akademske studije

Doktorska disertacija: Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada,  Dejan Ecet, 2019.
Mentori: dr Jelena Atanacković Jeličić i dr Milan Rapaić

Naziv studijskog programa doktorskih akademskih studija je Arhitektura. Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka– arhitektura (dr). Konačni ishod obrazovnog procesa je usavršavanje i nadgradnja znanja stečenih tokom prethodnih nivoa studija, što studentima treba da omogući da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživački rad. Doktorske akademske studije Arhitekture traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB. Od toga, 80 ESPB se stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 40 ESPB kroz studijski istraživački rad (SIR) i polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB se stiče izradom i odbranom doktorske disertacije. Predmet Doktorska disertacija – teorijske osnove predstavlja kvalifikacioni ispit za izradu doktorske disertacije na kojem studenti pokazuju da su ovladali potrebnim teorijskim znanjima iz naučne oblasti od interesa. Teorijske osnove se polažu kao ispit koji se sastoji iz dva dela: pisani elaborat kojim je predstavljena tema planirane doktorske disertacije, istraživačko polje, istraživački problem, preliminarne hipoteze, planirani metodi naučnog istraživanja, kao i spiskovi literature i drugih izvora, koji predstavljaju osnovnu istraživačku platformu. Drugi deo ispita predstavlja usmena odbrana rada pred Komisijom.

Studije na doktorskim studijama organizuju se kroz predavanja, istraživački studijski rad, naučni rad, izradu i odbranu doktorske disertacije. Studenti doktorskih akademskih studija razvijaju svoje teme oko četiri istraživačka područja: arhitektura (teorija i praksa), grad, tehnologija i dizajn. Na početku studija, student usvaja osnove istraživačkog rada i metodologije njegovog sprovođenja, zatim se upoznaje sa mogućnostima primene usvojenog aparata na polje arhitekture, utvrđuje višeslojne kontekste istraživanja i njihove interpretacije za potrebe formiranja istraživačkog polja, upoznaje se sa pristupima formiranja arhitektonskog diskursa, na osnovu koncepcijskih ili teorijskih okvira. U svom daljem radu, student profiliše svoj istraživački interes izborom predmeta koje će izučavati, a koji doprinose produbljenim znanjima i razumevanju oblasti (teme) svoje doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz grupe predloženih predmeta na samom studijskom programu, ali studenti imaju mogućnost da prema sopstvenim sklonostima i željama određeni broj predmeta, uz saglasnost mentora (savetnika), izaberu iz skupa nastavnih predmeta sa FTN, UNS ili nekog drugog univerziteta u zemlji ili inostranstvu. Pri tome moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za izvođenje nastave iz izabranog predmeta. Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) se izvodi kao grupna ili individualna (mentorska). Grupna nastava se izvodi ako se za jedan predmet opredelilo pet ili više studenata, odnosno ako je ovakav vid nastave neophodno organizovati zbog prirode (karaktera) predmeta. Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovati donosi Rukovodilac doktorskih studija uz saglasnost Rukovodioca doktorskih studija Fakulteta.

Rukovodilac studijskog programa | Doktoske akademske studije
dr Radivoje Dinulović
Redovni profesor

Kontakt:
+ 381 21  485-2643
r.dinulovic@uns.ac.rs

RD

Detaljne informacije o doktorskim akademskim studijama Arhitektura možete preuzeti ovde:

DAS_ARHITETKTURA.pdf


Informacije o doktorskim akademskim studijama Arhitektura su dostupne na stranici fakulteta tehničkih nauka:

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1466397686/arhitektura