Digitalni dizajn i fabrikacija 2022

Katalog digitalne izložbe 1-31. oktobar 2023.

Digitalni dizajn i fabrikacija 2022

Katalog digitalne izložbe

1-31. oktobar 2023.

UVOD

Prof. dr Bojan Tepavčević, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

UREDNICI KATALOGA

prof. dr Bojan Tepavčević, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

prof. dr Vesna Stojaković, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

doc. dr Marko Jovanović, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Marko Vučić, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

RECENZIJA

prof. dr Milena Krklješ, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

prof. dr  Ivana Bajšanski, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Univerzitet u Novom Sadu

IZDAVAČ – Elektronski izvor

Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, Republika Srbija

Grafički dizajn kataloga

Prof. dr Bojan Tepavčević

 

ISBN 978-86-6022-606-0

UVOD

Digitalne tehnologije imaju širok uticaj na savremene načine građenja. Tehnologije CNC fabrikacije, primena industrijskog robota i 3d štampe su krajem XX veka napravile revoluciju u načinu kreiranja objekata na osnovu digitalnog modela da bi se pionirska primena pojavila i u arhitekturi u prvoj deceniji XXI veka. U poslednjnih deset godina, mnoge škole arhitekture implementirale su u svoj program kurseve ili master programe iz oblasti digitalne fabrikacije, utičući na razvoj novih kreativnih rešenja u arhitektonskoj praksi.

U okviru izložbe Digitalni dizajn i fabrikacija 2022 prikazani su studentski projekti nastali u okviru realizacije predmeta na modulu Digitalni dizajn i fabrikacija master programa Arhitekture, Departmana za arhitekturi i urbanizam,  Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u školskoj 2022/2023. godini. U okviru pomenutog studijskog programa postoji šest predmeta u okviru kojih su kreirani radovi su prikazani u ovom katalogu: Digitalni dizajn u arhitekturi, Arhitektonska vizualizacija, Napredne BIM tehnologije, Interaktivni adaptivni sistemi, Digitalna fabrikacija i Robotika u arhitekturi. Kroz svoje projekte studenti su pokazali na koji način se savremeni digitalni alati mogu koristiti za rešavanje različitih problema u arhitekturi

Cilj izložbe je da se prikažu različiti načini primene savremenih alata u procesu dizajna i fabrikacije u arhitekturi.

Prof. dr Bojan Tepavčević, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Share via
Copy link
Powered by Social Snap