Основне академске студије

Основне академске студије

Архитектура

Аерхитектонско пројектовање 3, Фатљинд Чолаку, 2019.

Основне академске студије Архитектура трају четири године и вреде најмање 240 ЕСПБ. После одбрањеног дипломског рада студенти стичу звање дипломираног инжењера архитектуре. Студенти стичу компетенције потребне за решавање реалних проблема из праксе, способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране одабраног решења, као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Свршени студенти Архитектуре су способни да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свог истраживачког рада, односно графичким средствима конкретизују и представе свој пројектантски рад. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу информационо-комуникационих технологија као и на оспособљавању студената да користе најновије програмске пакете за потребе пројектовања и графичке презентације. Студенти су оспособљени да конципирају пројекте на основу задатог програма, раде на њиховој разради, координирају рад осталих укључених у процес, организују рад пројектантског тима, припреме документацију за грађење, надгледају или управљају процесом саме изградње. Током школовања студент стиче способност да самостално решава пројектантске задатке, ради на могућим решењима и да одговорно донесе одлуке о примени финалног решења, јасно расуђујући о свим његовим квалитетима. Студенти стичу компетенције које им омогућавају коришћење стручне литературе, способност критичког мишљења, способност анализе проблема, синтезе решења и решавања реалних проблема са којима се сусрећу у пракси, као и наставак школовања уколико се за то определе.

Руководилац студијског програма | Основне академске студије
др Милена Кркљеш
Ванредни професор

Контакт:
+ 381 21  485-2462
mkrkljes@uns.ac.rs

MK

Детаљне информације о oсновним академским студијама Архитектура можете преузети овде:

ОАС_АРХИТЕКТУРА.pdf


Информације о oсновним академским студијама Архитектура су доступне на страници Факултета техничких наука

http://www.ftn.uns.ac.rs/2071504006/arhitektura