Центар за савремену архитектуру и урбанизам

Центар за савремену архитектуру и урбанизам

Департман за архитектуру и урбанизам

Основни циљ Центра за савремену архитектуру и урбанизам (Ц.САУ) је укључивање студената, сарадника и наставника, првенствено на Департману, али и на ФТН-у у целини, у професионални рад у области савремене архитектуре и урбанизма, посебно промишљања, припреме и реализације пројеката и промоције архитектуре и урбанизма.

Мисија Ц.САУ -а је усмерена ка развоју и размена идеја, знања и вештина, као и промовисању међународне сарадње у оквиру широких професионалних поља у којима се налазе архитектура и урбанизам.

Деловање Ц.САУ-а је пвенствено посвећено:

 

1. Партиципацији и сарадњи са привредом у професионалним пројектима у области архитектуре и урбанизма;
2. успостављању сарадње са значајним друштвеним и професионалним институцијама и манифестацијама које се организују у овој области;
3. развоју међународне сарадње у овој области, а првенствено кроз активно учешће у раду Међународних асоцијација које се баве архитектуром, урбанизмом и планирањем;
4. оперативној и техничкој подршци свим нивоима студија архитектуре и урбанизма који се реализују на Факултету техничких наука;
5. оперативној и техничкој подршци научним пројекту Министарства који се реализује на Департману за архитектуру и урбанизам ”Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији одрживог развоја Србије” (пројекат технолошког развоја, носилац: Департман за архитектуру и урбанизам ФТН-а, руководилац проф. др Н. Куртовић – Фолић);
6. организовању образовних, научних, стручних и уметничких скупова и манифестација у области деловања Центра;

 

Ц .САУ , као организација са великим стручним, креативним и оперативним потенцијалном у Војводини, сарађује са институцијама које се на различите начине баве архитектуром и урбанизмом, првенствено институцијама које се баве образовањем архитеката, али и свим могућим управним, култуним и професионалним субјектима који имају потребу да сарађују са центром на широком пољу архитектуре и урбанизма.

Центар за савремену архитектуру и урбанизам у свом деловању повезан је директно са Катедром за архитектуру и урбанизам, треба да допринесе подршци многобројних активности које се организују на Катедри и Депарману за архитектуру и урбанизам у погледу развоја теоријских и практичних актовности који се реализују на свим нивоима студија.

Ц .САУ је интензивно ангажован на професионалној, уметничкој, културној и друштвеној сцени Новог Сада, Војводине, Србије и региона, у креирању, припреми и реализацији различитих јавних програма у домену образовања и промоције архитектуре и урбанизма на различитим манифестацијама, програмима и институцијма.

Чланство у Ц.САУ-у је доступно свим професионалцима и студентима у областима архитектуре и урбанизма.

Директор Центра за савремену архитектуру и урбанизам
др Дарко Реба
редовни професор

Контакт:
e-mail: rebad@uns.ac.rs

DR